Flödesmätning av Uppsalas gång- och cykeltrafik

Trafikanter på cykel